Zmiany w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych

| 9.08.2016 |

W dniu 28 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 2 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) – zwanej dalej ustawą nowelizującą. Przedmiotem niniejszego artykułu jest krótka analiza najważniejszych zmian mających praktyczne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Sposób wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Nowelizacja przewiduje trzyetapowy system weryfikacji podmiotowej wykonawcy. Weryfikacja wstępna odbywa się na podstawie oświadczeń wykonawców o tym, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu (art. 25a p.z.p.). Oświadczenia te składają wraz z ofertą wszyscy wykonawcy. Następnie już w trakcie trwającego postępowania wszyscy wykonawcy składają oświadczenia o uczestnictwie lub braku uczestnictwa w grupie kapitałowej (art. 24 ust. 11p.z.p.). Na trzecim etapie, po dokonaniu badania i oceny ofert zamawiający wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu jedyne wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (art. 26 p.z.p.). Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie wykonawcom uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca startuje w wielu postępowaniach, nie będzie musiał przygotowywać kompletu dokumentów do złożenia wraz ofertą- będzie składał jedynie oświadczenia wstępne. Dokumenty złoży zaś jedynie w tych postępowaniach, w których jego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.

Klauzula zatrudnienia.

W art. 29 ust. 3a p.z.p. ustawodawca wprowadza obowiązek stosowania tzw. klauzuli zatrudnienia przy zamówieniach na usługi i roboty budowlane (klauzula ta nie ma zastosowania w przypadku dostaw). Powodem wprowadzenia klauzuli dotyczącej konieczności zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę była chęć zapewnienia większej ochrony pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówień publicznych.Zgodnie z powołanym przepisem zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ustawa wymaga od zamawiającego podania w SIWZ dwóch dodatkowych elementów, tj. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań a także oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia (art. 36 ust. 2 pkt 8a lit a i b).Klauzula zatrudnienia jest elementem opisu przedmiotu zamówienia, stąd wykonawca nie musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę już w momencie składania oferty.

Zmiany umów.

Nowy art. 144 p.z.p. znacznie rozszerza możliwość dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne. Nowością jest wprowadzenie do ustawy czterech przesłanek umożliwiających istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne, wynikających wprost z zapisów ustawowych (zamawiający nie musi przewidywać ich w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu). Na uwagę zasługuje możliwość zmiany umowy przewidziana w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (jest odpowiednikiem uchylonego przepisu art. 67 ust. 1pkt 5 p.z.p. tj. ma umożliwiać zlecanie wykonania tzw. zamówień dodatkowych). Warunkami zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. jest łącznie spełnienie następujących przesłanek:

–        konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć[1],

–        wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie[2] lub umowie ramowej.

Istotna dla wykonawców jest też możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144. ust. 1 pkt 6 p.z.p. jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jest to przesłanka najbardziej liberalna z punktu widzenia zasady zakazu zmian umów o zamówienie publiczne. Pozwala ona na zmianę umowy po spełnieniu jedynie przesłanek wartościowych.

[1]  W dotychczasowym art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p. wymagano wykazania, że zamówienia dodatkowe są niezbędne ze względu na okoliczności, których obiektywnie nie dało się przewidzieć (nie miała znaczenia ocena dokonana z uwzględnieniem okoliczności dotyczących danego zamawiającego).

[2] Wartość wynagrodzenia wykonawcy.

Środki ochrony prawnej.

Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień wykonawców do wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów UE. Obok dotychczasowych możliwości składania odwołania na wybór trybów niekonkurencyjnych (negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę), określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenie oferty odwołującego wykonawcy będą mogli składać odwołania także na    opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia IN HOUSE.

Znowelizowane przepisy o zamówieniach publicznych pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie zamówień własnym spółkom komunalnym w trybie zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności przeprowadzania przetargu. Możliwość zastosowania trybu bezprzetargowego jest jednak obwarowana jest kilkoma przesłankami wskazanymi w art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zmianami w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z ekspertami ośrodkaEnterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow

Materiały

Wnętrza

Nieruchomości

Sprzęt

Dom i ogród

Biznes

Prawo i finanse

Magazyn Poradnik Budowlany

Dwumiesięcznik VIP B&S